1,4-dioksan

Dioksan – organiczny związek chemiczny z grupy cyklicznych eterów. Występuje w formie trzech izomerów o różnym ułożeniu atomów tlenu w pierścieniu: 1,2-dioksanu, 1,3-dioksanu i 1,4-dioksanu. Dostępny w handlu odczynnik, stosowany jako rozpuszczalnik, zawiera zwykle prawie wyłącznie 1,4-dioksan i dlatego często nazwa „dioksan”, w uproszczonym użyciu, oznacza tylko ten jeden izomer.
1,4-Dioksan otrzymywany jest z glikolu etylenowego lub tlenku etylenu.

Zapytaj o produkt

Postaćbezbarwna ciecz
Wzór chemicznyC4H8O2
Numer WE204-661-8
Numer CAS123-91-1
Masa molowa88,11 g/mol
Rozpuszczalność w wodzienieograniczona
Temperatura topnienia11,8˚C
Temperatura wrzenia101,3˚C
Temperatura samozapłonu180˚C
Wartość pH6 – 8 (50%, 20˚C)
Gęstość1,03 g/cm3 (20˚C)
Skład1,4-dioksan
Inne nazwy[1,4]dioksan, ditlenek dietylenu, dwutlenek dwuetylenu

Wyszukaj produkt

×