2-propanol (alkohol izopropylowy)

Organiczny związek chemiczny z grupy alkoholi. Jest najprostszym alkoholem drugorzędowym. Ma jeden izomer podstawnikowy, propan-1-ol.
Stosowany jako łagodny rozpuszczalnik organiczny, a także jako rozpuszczalnik i nośnik do chromatografii HPLC oraz w syntezie chemicznej jako odczynnik do wprowadzania grupy izopropylowej i izopropoksylowej.
70% wodny roztwór stosowany jest jako płyn antyseptyczny.
Znajduje zastosowanie w poligrafii w druku offsetowym jako środek stosowany w roztworach nawilżających w stężeniu do 12%.
Jest stosowany jako tańszy zamiennik etanolu lub metanolu, w sytuacjach gdy czystość zwykłego spirytusu skażonego (denaturatu) jest niewystarczająca, np. do czyszczenia precyzyjnych układów optycznych. Ze względu na to, że izopropanol jest obojętny dla większości powszechnie używanych tworzyw sztucznych, dostępne są jego różne preparaty do zastosowania technicznego, np. Kontakt IPA stosowany do czyszczenia urządzeń optycznych, głowic magnetycznych, napędów dyskowych, rolek gumowych, urządzeń mechaniki precyzyjnej czy do usuwania żywiczejących środków smarnych i tuszów wodoodpornych.
Ze względu na mieszalność z wodą stosowany jest jako dodatek do paliw w celu zwiększenia rozpuszczalności w nich wody i zapobiegania powstawania korków lodowych w przewodach paliwowych.

Zapytaj o produkt

Postaćciecz
Wzór chemicznyC3H8O
Numer WE200-661-7
Numer CAS67-63-0
Masa molowa60,1 g/mol
Rozpuszczalność w wodziebez ograniczeń
Temperatura topnienia-88˚C
Temperatura wrzenia82 - 83˚C
Gęstość0,785 – 0,786 g/cm3 (20˚C)
Składpropan-2-ol
Inne nazwy2-propanol (nazwa systematyczna wg ACS), alkohol izopropylowy

Wyszukaj produkt

×