Tiomocznik

Organiczny związek chemiczny, będący siarkowym analogiem mocznika (zawiera atom siarki zamiast atomu tlenu). Stosowany w przemyśle farmaceutycznym w syntezie leków (witamina B1), do produkcji barwników, tworzyw sztucznych. W analizie chemicznej służy do wykrywania jonów bizmutu i telluru(IV). Jest antyhormonem tyroksyny.

Zapytaj o produkt

Postaćciało stałe
Wzór chemicznyCSN2H4
Numer WE200-543-5
Numer CAS62-56-6
Masa molowa76,11 g/mol
Rozpuszczalność w wodzie136 g/dm3 (20˚C)
Temperatura topnienia174 - 177˚C
Temperatura samozapłonuok. 440˚C
Wartość pH5 - 7 [5%, 20˚C]
Gęstość1,41 g/cm3 (20˚C)
Składtiomocznik
Inne nazwytiokarbamid, amid kwasu tiokarbaminowego

Wyszukaj produkt

×